Tailored solutions that boost profitability and deliver operational excellence.

Your journey to operational excellence starts with BigHand. Starting with consultation, we'll tailor a configurable solution that addresses your unique business challenges, from matter pricing and lack of business intelligence, to poor visibility over your team's workflows, helping you become more efficient and profitable.

Read more

Plan, manage and monitor all matters more efficiently.

Analyse your business performance and give your teams access to better information, enabling quick and easy budget creation, tracking and pricing for profit.

Read more

Make more informed decisions with better business intelligence.

Get a true view of your firm's finances at all levels including profitability, lock up and aged debt. Eliminate guesswork and poor financial matter planning, simplify complex data, and improve your teams’ productivity without the worry of analytical bottlenecks.

Read more

Clinicians can spend less time on admin and more time on patient care.

Optimise time-consuming transcription, streamline vital clinical correspondence, reduce overhead costs, and keep your staff productive on the move.

Read more

Delegate your way to operational excellence.

Harness the power of configurable digital workflows to stay productive even on the go, gain insight into your support teams, and make informed business decisions.

Read more

Financial excellence through first-class business intelligence.

Get to grips with your financial data in real-time, empower your teams to work smarter, and effect real business change at all levels.

Read more

A powerful insight into your margins, pricing and profitability.

Price better, plan faster and profit more, by tracking matter budgets in real time, and pricing transactions before you’ve even made them.

Read more

Become more efficient with better template management.

With a quick, easy template management system, your teams can create fully-compliant, easy-to-access branded templates at the touch of a button.

Read More

Combat formatting inefficiencies with reliable, rapid document styling.

Don’t let formatting errors waste your resources. Enable your teams to create consistent, compliant documents with a click of a button.

Read More

Protect your organisation from metadata risk at the click of a button.

Don’t send sensitive information into the wrong hands. Our powerful solution empowers your teams to cleanse documents easily.

Read more

Set better standards and manage version control with precision document stamping.

Achieve total control and consistency across your documents, keep better records, and improve compliance.

Read more

Outstanding customer support you can rely on.

In the words of our loyal customers: "Our solutions 'do what it says on the tin', and the support and services is what sets us apart".

Read more

Prepare stronger pitches that win new business.

Enable business development and marketing teams to quickly build brand-compliant tenders and pitch documentation that give you an edge in today’s increasingly competitive market.

Read More

Empower fee-earners and optimise your stretched support staff.

Give management better visibility over the workflows of their legal and support teams, understand who's working on what, and boost professional productivity at every level of your firm.

Read more

Don't let compliance hinder your teams' productivity.

Our innovative solutions geared towards the Finance sector allows your teams to be fully optimised and stay on the right side of relevant regulations and compliance at all times.

Read more

Stay efficient and productive, even on the go.

Give your teams support and easy access to workflows that keep them in-the-know and productive when they’re out of the office.

Read more

Together, we Make Big Happen

Our team of BigHanders take the time to understand your challenges, and are always on hand when you need us most.

Read More

Be part of an award-winning team

With an award-winning culture, we’re voted one of the UK’s Best Workplaces for the third year running. Take a look if there’s a vacancy for you.

Read More

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop u deze website kunt gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

1. Informatie over ons

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BigHand Software UK Limited ('BigHand', 'us', 'onze' of 'wij') met een maatschappelijke zetel van 27 Union Street, Londen, SE1 1SD, UK.

2. Andere juridische mededelingen

Er zijn andere juridische kennisgevingen op andere delen van deze website die, samen met deze algemene voorwaarden, uw gebruik van deze website zullen bepalen. Een dergelijke kennisgeving is BigHand's Privacy Policy en Cookies Policy, waarin de voorwaarden waarop BigHand de persoonlijke gegevens verwerkt die het verzamelt van u, of die u aan BigHand levert.

3. Eigendom van rechten

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en het uiterlijk van de website, evenals geregistreerde handelsmerken (zoals verder hieronder beschreven). Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, inclusief het kopiëren of opslaan ervan geheel of gedeeltelijk, anders van voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder de voorafgaande toestemming van BigHand.

4. Handelsmerken

BigHand is de eigenaar van de volgende handelsmerken:

BIGHAND

BigHand Go

 BH_Logo_AW_RGB-1200x371

U bent niet toegestaan de bovengenoemde handelsmerken of enige andere handelsmerken die eigendom zijn van ons van tijd tot tijd (al dan niet geregistreerd) zonder onze toestemming te gebruiken.

5. Nauwkeurigheid van de inhoud

De inhoud van deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verwerpt BigHand alle garanties, expliciet of impliciet met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie vervat in een van de materialen op deze website.

6. Links naar andere websites

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten, die voor uw gemak worden verstrekt om nadere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat wij de website(s) goedkeuren en BigHand kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het gebruik van deze websites.

7. Linken naar deze website

U mag naar deze website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en de reputatie van BigHand niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring aan BigHand voorstelt, waar geen enkele bestaat. U mag op geen enkele website die geen eigendom is van een link naar deze website maken.  Deze website mag niet worden ingelijst op een andere website en u mag ook geen link naar een deel van deze website maken, behalve de startpagina.

BigHand behoudt zich het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

8. Uitsluitingen van aansprakelijkheid

Alle disclaimers en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op enige schade die voortvloeit uit de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van BigHand of een van haar werknemers of agenten, of fraude.

9. Opschorting of intrekking van de website

De website wordt gratis ter beschikking gesteld. BigHand garandeert niet dat deze website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. BigHand kan de beschikbaarheid van alle of een deel van deze website om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken.

10. Accountgegevens

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van elke gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie die u kiest of die u krijg als onderdeel van de beveiligingsprocedures verbonden aan deze website. We hebben het recht om gebruikersreferenties, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van deze voorwaarden.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging verbonden met deze website door contact met ons op te nemen via infosec@bighand.com.

11. Schade aan uw computer en de introductie van virussen

BigHand kan niet garanderen dat uw gebruik van deze websites die via deze website toegankelijk zijn geen schade aan uw computer of apparaat veroorzaken. BigHand is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag deze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot deze website, de server waarop deze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met deze website. Je mag deze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante wetshandhavende autoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken.<

12. Wijzigingen in juridische kennisgevingen

BigHand behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen. Telkens wanneer u deze website wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te lezen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

13. Wet, jurisdictie en taal

Deze website, alle inhoud hierin en elk gebruik van deze website wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.